Facebook Pixel

Điều khoản và điều kiện

linkedin
whatsapp

Điều khoản chung

Việc truy cập và sử dụng trang web của Công ty TNHH Dragonfly Select Brands Việt Nam cần tuân theo luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng với các điều khoản và điều kiện sau:

Bản quyền

Tất cả bản quyền trên trang web được bảo vệ bởi Công ty TNHH Dragonfly Select Brands Việt Nam. Quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả văn bản, hình ảnh, âm thanh, phần mềm và các tài liệu khác trên trang này đều thuộc sở hữu của Dragonfly Asia-Pacific Ltd hoặc được sử dụng theo thỏa thuận với các đối tác khác.

Không được sao chép nội dung trang web cho mục đích kinh doanh và lợi ích thương mại. Việc sao chép nội dung dưới hình thức in ấn, tải xuống đĩa cứng và chia sẻ trực tiếp chỉ được cho phép với mục đích cá nhân và phi thương mại. Không được tái sử dụng nội dung trang web cho mục đích kinh doanh, bao gồm cả xuất bản phẩm và nội dung trang (dù ở định dạng bản in hay điện tử) kể cả bài đăng trên bất kỳ trang web nào khác.

Nhãn hiệu

Tất cả các nhãn hiệu hiển thị trên trang này đều thuộc quyền sở hữu và được sử dụng dưới bản quyền của Công ty TNHH Dragonfly Select Brands Việt Nam hoặc được sử dụng đại diện cho các khách hàng hoặc đối tác của chúng tôi.

Nội dung

Tất cả thông tin trên trang web được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin chung, không  có đảm bảo về tính chính xác và hoàn chỉnh của thông tin. Công ty TNHH Dragonfly Select Brands Việt Nam và nhân viên của công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh từ việc truy cập, sử dụng trang web này hay bất kỳ trang web được liên kết nào khác. Công ty TNHH Dragonfly Select Brands Việt Nam có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi và chỉnh sửa nào đối với trang web này khi chúng tôi thấy phù hợp mà không cần thông báo trước.

Các trang liên kết

Khi truy cập trang web, khách hàng có thể được cung cấp các liên kết dẫn đến các trang khác có liên quan. Điều này không đồng nghĩa với việc Dragonfly Asia-Pacific Ltd có liên quan tới các trang web này hoặc chủ sở hữu của chúng. Công ty TNHH Dragonfly Select Brands Việt Nam và nhân viên không có trách nhiệm pháp lý đối với các trang web được liên kết hoặc bất kỳ thông tin được cung cấp trên trang. Không có thông tin nào trong các trang web khác này được xác minh hoặc xác nhận bởi Công ty TNHH Dragonfly Select Brands Việt Nam